افتخارات
پژوهشی
تینا نهاوندی کسب رتبه اول معماری در یازدهمین دوره مسلبقات پژوهشی سلام کاپ

تینا نهاوندی

کسب رتبه اول معماری

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401

سارا جعفری کسب رتبه اول معماری در یازدهمین دوره مسلبقات پژوهشی سلام کاپ

سارا جعفری

کسب رتبه اول معماری

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401

دیانا خسروی کسب رتبه اول معماری در یازدهمین دوره مسلبقات پژوهشی سلام کاپ

دیانا خسروی

کسب رتبه اول رباتیک

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401

رها فرمهینی کسب رتبه اول معماری در مسابقات پژوهشی سلام کاپ

رها فرمهینی

کسب رتبه اول رباتیک

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401

سما گرمابدری کسب رتبه اول زیست در مسابقات پژوهشی سلام کاپ

سما گرمابدری

کسب رتبه اول زیست

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401

ارغوان دولت آبادی کسب رتبه اول برق و الکترونیک در مسابقات سلام کاپ

ارغوان دولت آبادی

کسب رتبه اول برق و الکترونیک

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401

ریحانه خوش طینت کسب رتبه اول فناوری اطلاعات در مسابقات سلام کاپ

ریحانه خوش طینت

کسب رتبه اول فناوری اطلاعات

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401

نیایش محمدی

کسب رتبه اول رباتیک

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401

مبینا دانش پژوه کسب رتبه اول علوم پایه در مسابقات پژوهشی سلام کاپ

مبینا دانش پژوه

کسب رتبه اول علوم پایه

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401

مهتا کاظمی کسب رتبه اول علوم پایه در مسابقات پژوهشی سلام کاپ

مهتا کاظمی

کسب رتبه اول علوم پایه

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401

ثمین قارئی کسب رتبه اول مقاله نویسی در بخ هنر در مسابقات پژوهشی سلام کاپ

ثمین قارئی

کسب رتبه اول هنر

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401

مهسا ابوفاضلی کسب رتبه دوم علم مواد در جشنواره علمی پژوهشی سلام کاپ

مهسا ابوفاضلی

کسب رتبه دوم علم مواد

مسابقات سلام کاپ

سال تحصیلی 1402-1401