افتخارات
فرهنگی ، ورزشی
افتخارات فرهنگی و ورزشی
معصومه میرزایی کسب مقام اول در رشته نمایش رادیویی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

معصومه میرزایی

رتبه اول نمایش رادیویی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

فاطمه ابوالحسنی کسب مقام اول در رشته نمایش رادیویی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

فاطمه ابوالحسنی

رتبه اول نمایش رادیویی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه4

سال 1400

ستایش راکی کسب مقام اول در رشته نمایش رادیویی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

ستایش راکی

رتبه اول نمایش رادیویی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

ریحانه میرزایی کسب مقام اول در رشته مونولوگ در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

ریحانه میرزایی

رتبه اول مونولوگ

مسابقات آموزش و پرورش منطقه4

سال 1400

ملیکا ملک زاده کسب مقام اول در رشته شعر در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

ملیکا ملک زاده

رتبه اول شعر

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

رومینا صادق نژاد کسب مقام اول در رشته طراحی پوستر در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

رومینا صادق نژاد

رتبه اول طراحی پوستر

مسابقات آموزش و پرورش منطقه4

سال 1400

نفیسه هاشمی کسب مقام اول در رشته مفاهیم قرآن در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

نفیسه هاشمی

رتبه اول مفاهیم قرآن

مسابقات آموزش و پرورش منطقه4

سال 1400

دیبا علیزاده کسب مقام اول در رشته فن بیان و سخنوری در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

دیبا علیزاده

رتبه اول فن بیان و سخنوری

مسابقات آموزش و پرورش منطقه4

سال 1400

درسا کچوئی کسب مقام سوم در رشته مونولوگ در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

درسا کچوئی

رتبه سوم مونولوگ

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

سونیا صیدافکن کسب مقام دوم در رشته شعر و داستان نویسی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

سونیا صیدافکن

رتبه سوم شعر و داستان نویسی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

ارغوان دولت آبادی کسب مقام دوم در رشته نمایش رادیویی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

ارغوان دولت آبادی

رتبه دوم نمایش رادیویی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه4

سال 1400

رضوان دارستانی کسب مقام دوم در رشته نمایش رادیویی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

رضوان دارستانی

رتبه دوم نمایش رادیویی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه4

سال 1400