پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه
پژوهش در مدرسه

پژوهش در مدرسه

هدف از انجام پژوهش در مدرسه شناخت علمی و دقیق پدیده ها و مسایل اجتماعی، بررسی و کشف علل و عوامل ایجاد کننده یک مسئله یا مسایل معینی است.پژوهش یکی از مهمترین مولفه های توسعه و پیشرفت کشور است که جامعه را به سمت تحرک علمی سوق می دهد.

نگاه پژوهشی دردبیرستان سلام رسالت از ابتدای تاسیس این مرکز نهادینه شده بود که این رویکرد مهم و هدف دار در بین دانش آموزان و معلمان دبیرستان سلام رسالت با کسب رتبه های برتر در جشنواره های کشوری و برون مرزی گواه این ادعا است.

جشنواره سلام کاپ